Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


LV 1850/54, ANK 4H III Pl.3, dreifache Gravur, rötlichbraun
FEINSTDRUCK !


A 1952, ANK 985 I
Plattenfehhler - Farbfleck bei "P"


A - Telegraphenmarken 1874/75
ANK 14, grau, Lz. 12


A 1860/61, ANK 20, Briefstück


A 1919, ANK Nr. 243 Ba **, Lz. 11 ½