Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


A 1948, ANK 905 II °
Plattenfehler - Randeinbuchtung über "Öst"


LV 1850/54, ANK 3H IIa + IIb / 3, rosa, UM,
MISCHPAAR


A 1850/54, ANK 3M IIIb/C


A 1858, ANK 11 Ib (ay), schwarz, beide R verstümmelt


A 1957, ANK 1041 I waagr. Paar **
rechte Marke Plattenfehler - Fleck am Kragen