Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


A 1957, ANK 1044 Ia **
Plattenfehler - Farbfleck am linken Turm


Berlin 1989, Freimarken: Sehenswürdigkeiten


A 1859, ANK 12a, (hell)grün


A 1919, ANK 284 waagr. Paar **
extremer Trockendruck, Befund Soecknick


A 1947, ANK 838-843 ** inkl. 842 I,
Kriegsgefangene