Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


LV 1850, ANK 1H I, ockergelb, Seidenpapier 0,07 mm


A 1850/54, ANK 3H Ib/2


A 1948, ANK 899 I waagrechtes Paar **
linke Marke Plattenfehler - ohne Daumen


A 1899, ANK 83 B, 4 Kronen, graugrün
Lz. 10½


A 1916, ANK 212b, rötlichbraun