Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


1916 (WWI) Kriegspropagandakarte Feldpost


A 1850/54, ANK 5H IIIa / 4, grünlichblau, Pf.


A 1961, ANK 1126 **
Farbfleck links bei Feuerschale


A 1894/95, ANK Porto 9 **


A 1850/54, ANK 3M IIIc/D, rosa